Ръководството на Енигма ГАРД ЕООД официално декларира своята Политика по качество, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, която е огласена, прилагана и поддържана на всички равнища в организацията.

Настоящата Политика изразява принципите и убежденията, които Енигма ГАРД ЕООД следва, за да постига пълна удовлетвореност на клиентите си и устойчиво развитие на Дружеството.

        Енигма ГАРД e една от водещите на българския пазар в областта на проектирането, доставката на оборудване, изграждането и поддръжката на системи за сигурност и предоставяне на услуги по физическа сигурност.

        Главните стремежи на фирмата са: развитие, професионализъм и коректност, с основен фокус върху клиентската удовлетвореност, нормативното съответствие и непрекъснатото развитие на предлаганите продукти и услуги. За нас е изключително важно нашите служители да спазват предвидените изисквания за здраве и безопасност при работа, като опазването на околната среда.

        Фирмата има национално покритие на предлаганите стоки и услуги, с представители в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Благоевград и Петрич.

        Доказателство за високото ниво на поддържаното качество на предлаганите продукти и услуги на Енигма Гард е стремежът на Ръководството и на всички служителите при изпълнение на проектите винаги да се надхвърлят очакванията на клиентите, като и да предлагат решение за изпълнение на най-високите изисквания за сигурност.

 

Всички ние, ръководители и служители в Енигма ГАРД ЕООД сме убедени, че качеството е:

 качество на изпълнението - когато се стремим да постигаме ефикасно и ефективно изпълнение на всички дейности и процеси в организацията, което води до създаване на продукт, отговарящ на всички установени изисквания, продукт който не замърсява околната среда и без риск за здравето и безопасността при работа;

качество на отношението:

когато нашите клиенти са доволни както от качеството на предлагания им продукт, така и от отношението към тях и техните специфични нужди и потребности;

когато колегите ни могат да са сигурни в качеството на извършваната от нас работа и всеки знае, че може да разчита на професионализма на останалите;

качество на живота – когато постигаме по-добри условия на работа и на отношения помежду ни, което се отразява положително върху качеството на продукта/услугата.

 

Постигаме посочените ни цели по качество, опазване на ОС и осигуряване на ЗБР, като:

Насочваме опита, знанията и усилията си към пълно и точно задоволяване на потребностите на нашите клиенти;

Определяме, преследваме и реализираме целите си по отношение на качеството, здравето и безопасността при работа, опазване на околната среда;

Непрекъснато разработваме и внедряваме мерки, които да доведат до подобряване на постигнатото ниво на качеството, условията на труд и опазване на околната среда;

Изискваме ниво на отношения с нашите партньори и доставчици, което покрива критериите ни по отношение на качеството и опазване на околната среда;

Изисквания за спазване на нормативно съответствие, с приложимото законодателство за дейността

Оптимизираме дейностите и процесите според изискванията на клиентите, персонала и другите заинтересовани страни. Подобряваме работната среда и защитата на работещите в Дружеството, чрез премахване на опасностите и намаляване рисковете за ЗБР. Осигуряваме консултиране и участие на работниците и техните представители, когато има такива. Съблюдаваме очакванията на обществото по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с нормативните изисквания;

Съдействаме за определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда и постигане на измерими резултати при спазване на нормативните изисквания и тези, възприети от дружеството. Провеждаме периодичен екологичен преглед, свързан с анализ и комплекс от дейности, насочени към предотвратяване на замърсяването, към възстановяване, запазване и подобряване на околната среда;

Управляваме опасните отпадъци по начин, който не застрашава човешкото здраве и околния растителен и животински свят. Отстраняваме риска от замърсявания;

Внедряваме ново, високотехнологично оборудване за нашите дейности, което ще спомогне за разширяването на конкурентните ни позиции на пазара, както и за нови решения за подобряване условията на труд и опазване на околната среда;

Стимулираме и подкрепяме всеки един от нас да изпълнява задълженията си в съответствие с внедрената Системата по управление, отговаряща на изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

Основен критерий за постигнат успех на фирмата ни са доволните ни клиенти!

Ръководството на Енигма ГАРД EOOД, декларира, личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената Политика, като поемам ангажимент за поддържане на актуалността и непрекъснато подобряване на адекватността и ефикасността на внедрената Системата по управление, отговаряща на изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

 

Убедени сме, че качеството е най-стойностната ни гаранция за успешно развитие на Енигма ГАРД ЕООД  и  за личния успех на всеки един от нас!

 

Дата: 15.01.2021 г.                                                                                                            С Уважение: Л. Дяков, Управитал

 

 

TOP